مـــــرد شـــراب فـــروش !!!! …

سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح الله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرو می شد

ملای مسجد هر روز در پایان موعظه دعا می کرد تا خدا صاحب رستوران را به قهر و غضب خود گرفتار کند و بلای آسمانی بر این رستوران نازل.

یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته بود که … رعد و برق و توفان شدید شد و رستوران به خاکستر تبدیل گردید

ملا روز بعد با غرور و افتخار نخست حمد خدا را بجا آورد و بعد خراب شدن آن خانه فساد را به مردم تبریک گفت

و اضافه کرد: اگر مومن از ته دل از خداوند چیزی بخواهد، از درگاه خدا ناامید نمی شود

ما خوشحالی مومنان و ملای مسجد دیری نپایید

صاحب رستوران به محکمه شکایت برد و از ملای مسجد خسارت خواست

ملا و مومنان چنین ادعایی را نپذیرفتند

قاضی دو طرف را به محکمه خواست و بعد از این که سخنان دو جانب دعوا را شنید و

گلویی صاف کرد و گفت : نمی دانم چه بگویم ؟! سخن هر دو را شنیدم

یک سو ملا و مومنانی هستند که به تاثیر دعا و ثنا ایمان ندارند

وسوی دیگر مرد شراب فروشی که به تاثیر دعا ایمان دارد؟

Advertisements
دسته‌ها:داستان

Product codes (Nokia 5530 XpressMusic)

0589310: 5530 XM RM-504 Country Variant Austria AT Black-Red + CWM
0593001: 5530 XM RM-504 Country Variant Austria AT Illuvial Pink + CWM_COLOR
0589311: 5530 XM RM-504 Country Variant Austria AT White-Blue + CWM_COLOR
0591411: 5530 XM RM-504 Country Variant France FR Pink Illuvial V2_COLOR
0590848: 5530 XM RM-504 Country Variant Germany DE Black Red – V1
0590958: 5530 XM RM-504 Country Variant Germany DE CwM – Black Grey – V1_COLOR
0591658: 5530 XM RM-504 Country Variant Germany DE Illuvial Pink – V1_COLOR
0590999: 5530 XM RM-504 Country Variant Germany DE White Blue – V1_COLOR
0589023: 5530 XM RM-504 Country Variant Hongkong HK Black_Red
0589024: 5530 XM RM-504 Country Variant Hongkong HK White_Blue_COLOR
0591052: 5530 XM RM-504 Country Variant India IN Apps Blue v1.0
0589917: 5530 XM RM-504 Country Variant India IN Apps Red v1.0
0591482: 5530 XM RM-504 Country Variant Spain ES Illuvial TPH
0590800: 5530 XM RM-504 Country Variant Spain ES Black Red
0589136: 5530 XM RM-504 Country Variant Taiwan TW Black_red V1_COLOR
0589082: 5530 XM RM-504 Country Variant Taiwan TW White_blue V1
0592488: 5530 XM RM-504 Country Variant Taiwan TW White_pink V1.0
0593082: 5530 XM RM-504 Country Variant Turkey TR Black Red V2
0593082: 5530 XM RM-504 Country Variant Turkey TR Black Red V2
0591858: 5530 XM RM-504 North America US NA 5530 BLKRED CWG Country
0591361: 5530 XM RM-504 o2 Germany DE White Blue
0591092: 5530 XM RM-504 PRC Country Variant CN Black/Grey_COLOR
0587831: 5530 XM RM-504 PRC Country Variant CN Black/Red
0587845: 5530 XM RM-504 PRC Country Variant CN White/Blue_COLOR
0573246: RM-504 APAC1-Indonesia BLACK-RED
0583791: RM-504 APAC1-Indonesia BLACK_GREY
0578167: RM-504 APAC1-Indonesia WHITE-Blue
0583944: RM-504 APAC1-Indonesia WHITE_PINK
0573242: RM-504 APAC1 BLACK-RED
0577119: RM-504 APAC1 BLACK-RED CAMBODIA
0573473: RM-504 APAC1 BLACK-RED MALAYSIA
0583746: RM-504 APAC1 BLACK_GREY
0583748: RM-504 APAC1 BLACK_GREY CAMBODIA
0583747: RM-504 APAC1 BLACK_GREY MALAYSIA
0583937: RM-504 APAC1 CAMBODIA White_PINK
0578161: RM-504 APAC1 WHITE-Blue
0584561: RM-504 APAC1 White-Blue CAMBODIA
0578162: RM-504 APAC1 WHITE-Blue MALAYSIA
0583933: RM-504 APAC1 WHITE_PINK
0583934: RM-504 APAC1 WHITE_PINK
0584082: RM-504 APAC1 WHITE_Yellow
0584084: RM-504 APAC1 White_Yellow CAMBODIA
0584083: RM-504 APAC1 WHITE_Yellow MALAYSIA
0573244: RM-504 APAC2-AU BLACK-RED
0583751: RM-504 APAC2-AU BLACK_GREY
0578165: RM-504 APAC2-AU WHITE-Blue
0583942: RM-504 APAC2-AU WHITE_PINK
0584086: RM-504 APAC2-AU WHITE_Yellow
0573247: RM-504 APAC2-India BLACK-RED
0583792: RM-504 APAC2-India BLACK_GREY
0578168: RM-504 APAC2-India WHITE-Blue
0583947: RM-504 APAC2-India WHITE_PINK
0584090: RM-504 APAC2-India WHITE_Yellow
0573243: RM-504 APAC2 BLACK-RED
0573251: RM-504 APAC2 BLACK-RED BANGLADESH
0573254: RM-504 APAC2 BLACK-RED SOUTH ASIA
0583750: RM-504 APAC2 BLACK_GREY
0583795: RM-504 APAC2 BLACK_GREY BANGLADESH
0583796: RM-504 APAC2 BLACK_GREY SOUTH ASIA
0578163: RM-504 APAC2 WHITE-Blue
0578171: RM-504 APAC2 WHITE-Blue BANGLADESH
0578172: RM-504 APAC2 WHITE SOUTH ASIA
0583941: RM-504 APAC2 WHITE_PINK
0583950: RM-504 APAC2 WHITE_PINK BANGLADESH
0583951: RM-504 APAC2 WHITE_PINK SOUTH ASIA
0584085: RM-504 APAC2 WHITE_Yellow
0584093: RM-504 APAC2 WHITE_Yellow BANGLADESH
0584094: RM-504 APAC2 WHITE_Yellow SOUTH ASIA
0573227: RM-504 Balkans BLACK-RED
0583721: RM-504 Balkans BLACK_GREY
0591268: RM-504 Balkans ILLUVIA
0577691: RM-504 Balkans WHITE_BLUE
0583886: RM-504 Balkans WHITE_PINK
0584023: RM-504 Balkans WHITE_YELLOW
0573172: RM-504 Baltia BLACK-RED
0583713: RM-504 Baltia BLACK_GREY
0591258: RM-504 Baltia ILLUVIA
0577618: RM-504 Baltia WHITE_BLUE
0584015: RM-504 Baltia WHITE_YELLOW
0577071: RM-504 BLACK-RED -North Africa
0577074: RM-504 BLACK-RED Algeria
0573233: RM-504 BLACK-RED Arabic EU
0577064: RM-504 BLACK-RED Arabic EU KSA
0577068: RM-504 BLACK-RED Arabic EU navi
0577070: RM-504 BLACK-RED Arabic UK PLUG
0577076: RM-504 BLACK-RED Iran
0577110: RM-504 Black-Red NIGERIA
0573234: RM-504 BLACK-RED Pakistan
0581956: RM-504 BLACK-RED Pan-MEA (draft)
0577100: RM-504 BLACK-RED South Africa
0577104: RM-504 BLACK-RED Southern Africa
0573239: RM-504 BLACK-RED SSA
0589408: RM-504 BLACK-RED SUDAN
0581916: RM-504 BLACK-RED SYRIA
0583729: RM-504 BLACK_GREY -North Africa
0583733: RM-504 BLACK_GREY Algeria
0583725: RM-504 BLACK_GREY Arabic EU
0583726: RM-504 BLACK_GREY Arabic EU KSA
0583727: RM-504 BLACK_GREY Arabic EU navi
0583728: RM-504 BLACK_GREY Arabic UK PLUG
0583731: RM-504 BLACK_GREY Iran
0583740: RM-504 BLACK_GREY NIGERIA
0583730: RM-504 BLACK_GREY Pakistan
0583736: RM-504 BLACK_GREY Pan-MEA (draft)
0583737: RM-504 BLACK_GREY South Africa
0583738: RM-504 BLACK_GREY Southern Africa
0583739: RM-504 BLACK_GREY SSA
0589409: RM-504 BLACK_GREY SUDAN
0583734: RM-504 BLACK_GREY SYRIA
0583732: RM-504 Black_GREY UAE MEA8
0577481: RM-504 Brazil BLACK-RED
0583811: RM-504 Brazil BLACK_GREY
0580643: RM-504 Brazil WHITE-Blue
0583963: RM-504 Brazil WHITE_PINK
0584134: RM-504 Brazil WHITE_YELLOW
0570001: RM-504 British Isles BLACK-RED
0583699: RM-504 British Isles BLACK_GREY
0591232: RM-504 British Isles ILLUVIA
0577606: RM-504 British Isles WHITE_BLUE
0583815: RM-504 British Isles WHITE_PINK
0583977: RM-504 British Isles WHITE_YELLOW
0573175: RM-504 CIS BLACK-RED
0583716: RM-504 CIS BLACK_GREY
0591263: RM-504 CIS ILLUVIA
0577686: RM-504 CIS WHITE_BLUE
0583862: RM-504 CIS WHITE_PINK
0584018: RM-504 CIS WHITE_YELLOW
0591493: RM-504 CTR APAC1 WHITE_PINK ID (ILLUV.) Indonesia
0591489: RM-504 CTR APAC1 WHITE_PINK KH (ILLUV.) Cambodia
0591485: RM-504 CTR APAC1 WHITE_PINK MY (ILLUV.) Malaysia
0591484: RM-504 CTR APAC1 WHITE_PINK SG (ILLUV.) Singapore
0591491: RM-504 CTR APAC2 WHITE_PINK AU (ILLUV.) Australia
0591516: RM-504 CTR APAC2 WHITE_PINK BG (ILLUV.) Bangladesh
0591494: RM-504 CTR APAC2 WHITE_PINK IN (ILLUV.) India
0591492: RM-504 CTR APAC2 WHITE_PINK NZ ILLUV.) New Zealand
0591490: RM-504 CTR APAC2 WHITE_PINK PH (ILLUV.) Philppines
0591518: RM-504 CTR APAC2 WHITE_PINK SL NE (ILL.) Sri Lanka and Nepal
0591323: RM-504 CTR MEA-A W_P ARAB EU NAVI (ILL.)
0591324: RM-504 CTR MEA-A W_P ARABIC UK (ILL.)
0591325: RM-504 CTR MEA-A W_P NORTH AFRICA (ILL.)
0591331: RM-504 CTR MEA-A W_PINK ALGERIA (ILL.)
0591316: RM-504 CTR MEA-A W_PINK ARABIC EU (ILL.)
0591321: RM-504 CTR MEA-A W_PINK KSA (ILL.)
0591335: RM-504 CTR MEA-A W_PINK PAN MEA (ILL.)
0591337: RM-504 CTR MEA-A W_PINK SUDAN (ILL.)
0591332: RM-504 CTR MEA-A W_PINK SYRIA (ILL.)
0591328: RM-504 CTR MEA-C W_PINK IRAN (ILL.)
0591326: RM-504 CTR MEA-C W_PINK PAKISTAN (ILL.)
0591329: RM-504 CTR MEA-C WHITE_PINK UAE (ILL.)
0591338: RM-504 CTR MEA-I W_P SOUTH AFRICA (ILL.)
0591340: RM-504 CTR MEA-I W_PINK SOUTHERN (ILL.)
0591343: RM-504 CTR MEA-I WHITE_PINK NIGER (ILL.)
0591342: RM-504 CTR MEA-I WHITE_PINK SSA (ILL.)
0591515: RM-504 CTR THAI WHITE_PINK (ILLUV.) Thailand
0591514: RM-504 CTR VIETNAM WHITE_PINK (ILLUV.) Vietnam
0573164: RM-504 Euro1-ALPS BLACK-RED
0583704: RM-504 Euro1-ALPS BLACK_GREY
0591238: RM-504 Euro1-ALPS ILLUVIA
0577613: RM-504 Euro1-ALPS WHITE_BLUE
0583846: RM-504 Euro1-ALPS WHITE_PINK
0584009: RM-504 Euro1-ALPS WHITE_YELLOW
0573163: RM-504 Euro1-France BLACK-RED
0583703: RM-504 Euro1-France BLACK_GREY
0591237: RM-504 Euro1-France ILLUVIA
0577612: RM-504 Euro1-France WHITE_BLUE
0583842: RM-504 Euro1-France WHITE_PINK
0584008: RM-504 Euro1-France WHITE_YELLOW
0573150: RM-504 Euro1 BLACK-RED
0573162: RM-504 EURO1 BLACK-RED Portugal
0583700: RM-504 Euro1 BLACK_GREY ITALY
0583701: RM-504 EURO1 BLACK_GREY Portugal
0591234: RM-504 Euro1 ILLUVIA
0591235: RM-504 EURO1 ILLUVIA Portugal
0584004: RM-504 Euro1 WHITE _YELLOW ITALY
0577610: RM-504 EURO1 WHITE Portugal_BLUE
0584006: RM-504 EURO1 WHITE Portugal_YELLOW
0577609: RM-504 Euro1 WHITE_BLUE
0583839: RM-504 Euro1 WHITE_PINK
0583840: RM-504 EURO1 WHITE_PINK Portugal
0573169: RM-504 Euro2-Turkey BLACK-RED
0583710: RM-504 Euro2-Turkey BLACK_GREY
0591241: RM-504 Euro2-Turkey ILLUVIA
0577616: RM-504 Euro2-Turkey WHITE_BLUE
0583850: RM-504 Euro2-Turkey WHITE_PINK
0584012: RM-504 Euro2-Turkey WHITE_YELLOW
0573166: RM-504 Euro2 BLACK-RED
0573167: RM-504 Euro2 BLACK-RED BENE
0583705: RM-504 Euro2 BLACK_GREY
0583706: RM-504 Euro2 BLACK_GREY BENE
0591239: RM-504 Euro2 ILLUVIA
0591240: RM-504 Euro2 ILLUVIA Bene
0577614: RM-504 Euro2 WHITE
0577615: RM-504 Euro2 WHITE_BLUE Bene
0583847: RM-504 Euro2 WHITE_PINK
0583849: RM-504 Euro2 WHITE_PINK Bene
0584010: RM-504 Euro2 WHITE_YELLOW
0584011: RM-504 Euro2 WHITE_YELLOW Bene
0573223: RM-504 Euro3 BLACK-RED
0583720: RM-504 Euro3 BLACK_GREY
0591267: RM-504 Euro3 ILLUVIA
0577690: RM-504 Euro3 WHITE_BLUE
0583885: RM-504 Euro3 WHITE_PINK
0584022: RM-504 Euro3 WHITE_YELLOW
0573161: RM-504 Hispania BLACK-RED
0583702: RM-504 Hispania BLACK_GREY
0591236: RM-504 Hispania ILLUVIA
0584007: RM-504 Hispania WHITE _YELLOW
0577611: RM-504 Hispania WHITE_BLUE
0583841: RM-504 Hispania WHITE_PINK
0577941: RM-504 hite-Blue Arabic EU KSA
0573241: RM-504 Hong Kong BLACK-RED
0583744: RM-504 Hong Kong BLACK_GREY
0578137: RM-504 Hong Kong WHITE-Blue
0583932: RM-504 Hong Kong WHITE_PINK
0584080: RM-504 Hong Kong WHITE_Yellow
0573229: RM-504 Israel BLACK-RED
0583722: RM-504 Israel BLACK_GREY
0591269: RM-504 Israel ILLUVIA
0577692: RM-504 Israel WHITE_BLUE
0583892: RM-504 Israel WHITE_PINK
0584024: RM-504 Israel WHITE_YELLOW
0577480: RM-504 LTA BLACK-RED
0583810: RM-504 LTA BLACK_GREY
0580642: RM-504 LTA WHITE-Blue
0583960: RM-504 LTA WHITE_PINK
0584133: RM-504 LTA WHITE_YELLOW
0573221: RM-504 Moldova BLACK-RED
0583719: RM-504 Moldova BLACK_GREY
0591266: RM-504 Moldova ILLUVIA
0577689: RM-504 Moldova WHITE_BLUE
0583868: RM-504 Moldova WHITE_PINK
0584021: RM-504 Moldova WHITE_YELLOW
0581328: RM-504 North America BLACK-RED
0583809: RM-504 North America BLACK_GREY
0581331: RM-504 North America WHITE-BLUE
0583954: RM-504 North America WHITE_PINK
0584132: RM-504 North America WHITE_YELLOW
0584089: RM-504 PAC1-Indonesia WHITE_Yellow
0574346: RM-504 PRC BLACK-RED
0583808: RM-504 PRC BLACK_GREY
0579759: RM-504 PRC WHITE-Blue
0584425: RM-504 PRC WHITE_PINK
0584427: RM-504 PRC WHITE_YELLOW
0573173: RM-504 Russia and Belarus BLACK-RED
0583714: RM-504 Russia and Belarus BLACK_GREY
0591260: RM-504 Russia and Belarus ILLUVIA
0577619: RM-504 Russia and Belarus WHITE_BLUE
0583859: RM-504 Russia and Belarus WHITE_PINK
0584016: RM-504 Russia and Belarus WHITE_YELLOW
0573220: RM-504 RUSSIAN BLACK-RED HUNGARY
0573176: RM-504 RUSSIAN BLACK-RED ROMANIA
0583718: RM-504 RUSSIAN BLACK_GREY HUNGARY
0583717: RM-504 RUSSIAN BLACK_GREY ROMANIA
0591265: RM-504 RUSSIAN ILLUVIA HUNGARY
0591264: RM-504 RUSSIAN ILLUVIA ROMANIA
0577688: RM-504 RUSSIAN WHITE HUNGARY_BLUE
0577687: RM-504 RUSSIAN WHITE ROMANIA_BLUE
0583867: RM-504 RUSSIAN WHITE_PINK HUNGARY
0583864: RM-504 RUSSIAN WHITE_PINK ROMANIA
0584020: RM-504 RUSSIAN WHITE_YELLOW HUNGARY
0584019: RM-504 RUSSIAN WHITE_YELLOW ROMANIA
0573171: RM-504 Scandinavia BLACK-RED
0583711: RM-504 Scandinavia BLACK_GREY
0591257: RM-504 Scandinavia ILLUVIA
0577617: RM-504 Scandinavia WHITE_BLUE
0583854: RM-504 Scandinavia WHITE_PINK
0584013: RM-504 Scandinavia WHITE_YELLOW
0573240: RM-504 Taiwan BLACK-RED
0583741: RM-504 Taiwan BLACK_GREY
0578058: RM-504 Taiwan White-Blue
0583931: RM-504 Taiwan WHITE_PINK
0584079: RM-504 Taiwan White_Yellow
0573250: RM-504 Thailand BLACK-RED
0583794: RM-504 Thailand BLACK_GREY
0578170: RM-504 Thailand WHITE-Blue
0583949: RM-504 Thailand WHITE_PINK
0584092: RM-504 Thailand WHITE_Yellow
0577077: RM-504 UAE
0573174: RM-504 Ukraine BLACK-RED
0583715: RM-504 Ukraine BLACK_GREY
0591261: RM-504 Ukraine ILLUVIA
0577620: RM-504 Ukraine WHITE_BLUE
0583861: RM-504 Ukraine WHITE_PINK
0584017: RM-504 Ukraine WHITE_YELLOW
0573249: RM-504 Vietnam BLACK-RED
0583793: RM-504 Vietnam BLACK_GREY
0578169: RM-504 Vietnam WHITE-Blue
0583948: RM-504 Vietnam WHITE_PINK
0584091: RM-504 Vietnam WHITE_Yellow
0577947: RM-504 White-Blue -North Africa
0577949: RM-504 White-Blue Algeria
0577939: RM-504 White-Blue Arabic EU
0577942: RM-504 White-Blue Arabic EU navi
0577946: RM-504 White-Blue Arabic UK PLUG
0577951: RM-504 White-Blue Iran
0577978: RM-504 White-Blue NIGERIA
0577950: RM-504 White-Blue Pakistan
0581957: RM-504 White-Blue Pan-MEA (draft)
0577964: RM-504 White-Blue South Africa
0577968: RM-504 White-Blue Southern Africa
0577981: RM-504 White-Blue SSA
0589414: RM-504 White-Blue SUDAN
0581918: RM-504 White-Blue SYRIA
0577952: RM-504 White-Blue UAE
0583904: RM-504 White_Pink -North Africa
0583908: RM-504 White_Pink Algeria
0583894: RM-504 White_Pink Arabic EU
0583900: RM-504 White_Pink Arabic EU KSA
0583902: RM-504 White_Pink Arabic EU navi
0583903: RM-504 White_Pink Arabic UK PLUG
0583906: RM-504 White_Pink Iran
0583918: RM-504 White_Pink NIGERIA
0583905: RM-504 White_Pink Pakistan
0583911: RM-504 White_Pink Pan-MEA (draft)
0583912: RM-504 White_Pink South Africa
0583913: RM-504 White_Pink Southern Africa
0583916: RM-504 White_Pink SSA
0589441: RM-504 White_Pink SUDAN
0583909: RM-504 White_Pink SYRIA
0583907: RM-504 White_Pink UAE
0584035: RM-504 White_Yellow -North Africa
0584058: RM-504 White_Yellow Algeria
0584028: RM-504 White_Yellow Arabic EU
0584030: RM-504 White_Yellow Arabic EU KSA
0584032: RM-504 White_Yellow Arabic EU navi
0584034: RM-504 White_Yellow Arabic UK PLUG
0584052: RM-504 White_Yellow Iran
0584077: RM-504 White_Yellow NIGERIA
0584039: RM-504 White_Yellow Pakistan
0584069: RM-504 White_Yellow Pan-MEA (draft)
0584072: RM-504 White_Yellow South Africa
0584075: RM-504 White_Yellow Southern Africa
0584076: RM-504 White_Yellow SSA
0589413: RM-504 White_Yellow SUDAN
0584063: RM-504 White_Yellow SYRIA
0584055: RM-504 White_Yellow UAE

دسته‌ها:Nokia Product Codes

دانستی های جالب … !! …

آيا ميدانستيد آنهايی که از نظر احساسی بسيار قوی به نظر ميرسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند

آيا ميدانستيد که آنهايی که زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران ميکنند خود به کسی برای مراقبت نياز دارند

آيا ميدانستيد که سه جمله ای که بيان آنها از همه جملات سخت تر است
دوستت دارم متاسفم و به من کمک کن ميباشد

آيا ميدانستيد که کسانی که قرمز ميپوشند از اعتماد بيشتری نسبت به خود بر خوردارند

آيا ميدانستيدکه کسانی که زرد ميپوشند از زيبايی خود لذت ميبرند

و آیا ميدانستيد که کسانی که لباس مشکی به تن ميکنند نمیخواهند مورد توجه قرار
گيرند ولی به کمک و درک شما نياز دارند

آيا ميدانستيد که زمانی که به کسی کمک ميکنيد اثر آن دوبار به سوی شما بر ميگردد

و آيا ميدانستيد که نوشتن احساسات بسيار آسانتر از رودرو بيان کردن آنهاست اما ارزش
رودرو گفتن بسی بيشتر است

آيا ميدانستيد که اگر چيزی رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد

آيا ميدانستيد که شما ميتوانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايی مانند عشق
ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را ميدانستيد از
آنچه قادر به انجامش بوديد متعجب ميشديد

اما به آنچه من به شما ميگويم ايمان نياوريد تا زمانيکه خودتان آنها را امتحان کنيد
اگر شما بدانيد که کسی نياز به چيزی دارد که من گفتم و بدانيد که ميتوانيد به او
کمک کنيد متوجه خواهيد شد که آن چيز دوبار به سوی شما باز خواهد گشت

امروز توپ دوستی درزمين شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند
بفرستيد (مانند من اگر يکی از آنها ميباشم) همچنين ناراحت نشويد اگر کسی آن رابرای
شما بازپس نفرستاد شما خواهيد فهميد که بايد اين توپ را برای کسانی که به آن نياز
بيشتری دارند نگهداری کنيد

دسته‌ها:دانستنیها

چهل مورد از کم هزینه ترین لذت های دنیا ! …

اگه كمی و فقط كمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاهمان را كمی بهتر كنیم
بسیاری از لذت ها نه وقت زیادی می‌خواهد و نه پول زیادی.
پس منتظر تغییرات زیاد در یه روزی كه معلوم نیست كی باشد نباشیم
در کوچکترین اتفاقات عظیم ترین تجارب بشر نهفته است.
باور کنید …

1- گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.
2 – سعی كنیم بیشتر بخندیم.
3- تلاش كنیم كمتر گله كنیم.
4 – با تلفن كردن به یك دوست قدیمی، او را غافلگیر كنیم.
5 – گاهی هدیه‌هایی كه گرفته‌ایم را بیرون بیاوریم و تماشا كنیم.
6 – بیشتردعا كنیم.
7 – در داخل آسانسور و راه پله و… با آدمها صحبت كنیم.
8- هر از گاهی نفس عمیق بكشیم.
9- لذت عطسه كردن را حس كنیم.
10- قدر این كه پایمان نشكسته است را بدانیم.
11- زیر دوش آواز بخوانیم.
12- سعی كنیم با حداقل یك ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم .
13- گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم.
14- با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.
15- برای انجام كارهایی كه ماهها مانده و انجام نشده در آخر همین هفته برنامه‌ریزی كنیم!
16- از تفكردرباره تناقضات لذت ببریم.
17- برای كارهایمان برنامه‌ریزی كنیم و آن را طبق برنامه انجام دهیم. البته كار مشكلی است!
18- مجموعه‌ای از یك چیز (تمبر، برگ، سنگ، كتاب و… )برای خودمان جمع‌آوری كنیم.
19- در یك روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.
20- گاهی در حوض یا استخر شنا كنیم، البته اگر كنار ماهی‌ها باشد چه بهتر.
21- گاهی از درخت بالا برویم.
22- احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوئیم.
23- گاهی كمی پابرهنه راه برویم!.
24- بدون آن كه مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی كنیم.
25- وقتی كارمان را خوب انجام دادیم مثلا امتحاناتمان تمام شد، برای خودمان یك بستنی بخریم و با لذت بخوریم
26- در جلوی آینه بایستیم وخودمان را تماشا كنیم.
27- سعی كنیم فقط نشنویم، بلكه به طور فعال گوش كنیم.
28- رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم .
29- وقتی از خواب بیدار می‌شویم، زنده بودن را حس كنیم.
30- زیر باران راه برویم.
31- كمتر حرف بزنیم و بیشترگوش كنیم .
32- قبل از آن كه مجبور به رژیم گرفتن بشویم، ورزش كنیم و مراقب تغذیه خود باشیم .
33- چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج و… را یاد بگیریم.
34- اگر توانستیم گاهی كنار رودخانه بنشینیم و در سكوت به صدای آب گوش كنیم.
35- هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم.
36- احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نكنیم.
37- به دنیای شعر و ادبیات نزدیك تر شویم.
38- گاهی از دیدن یك فیلم در كنار همه اعضای خانواده لذت ببریم.
39- تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه كنیم.
40- از هر آنچه كه داریم خود و دیگران استفاده كنیم ممكن است فردا دیر باشد.

سخنرانی «ونه گات» در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT !!!! …

اگر ميخواستم براي آينده ي شما فقط يك نصيحت بكنم، راه ماليدن كرم ضد آفتاب را توصيه ميكردم.
خواص مفيد آثار مفيد و دراز مدت كرم ضد آفتاب توسط دانشمندان ثابت شده است، در حالي كه ساير نصايح من هيچ پايه و اساس قابل اعتمادي جز تجربه هاي پر پيچ و خم شخص بنده ندارند.

اينك اين نصايح را خدمتتان عرض ميكنم.
قدر نيرو و زيبايي جوانيتان را بدانيد، ولي اگر هم ندانستيد، مهم نیست!
روزي قدر نيرو و زيبايي جواني تان را خواهيد دانست كه طراوت آن رو به افول گذارد.
اما باور كنيد تا بيست سال ديگر، به عكسهاي جواني خودتان نگاه خواهيد كرد و به ياد مي آوريد چه امكاناتي در اختيارتان بوده و چقدر فوق العاده بوده ايد.
آن طور كه تصور مي كرديد چاق نبوديد.
همه چيز در بهترين شرايطش بوده تا شما احساس خوب داشته باشيد.
نگران آينده نباشيد.
اگر هم دلتان میخواهد نگران باشید، فقط اين را بدانيد كه نگراني همان اندازه مؤثر است كه جويدن آدامس بادكنكي در حل يك مساله ي جبر.

مشكلات اساسي زندگي شما بي ترديد چيزهايي خواهند بود كه هرگز به مخيله ي نگرانتان هم خطور نكرده اند، از همان نوعي كه يك روز سه شنبه ي عاطل و باطل ناگهان احساس بد پيدا مي كنيد و نسبت به همه چيز بدبين ميشويد!
با دل ديگران بي رحم نباشيد و با كساني كه با دل شما بي رحم بوده اند، سر نكنيد.
عمرتان را با حسادت تلف نكنيد.
گاهي شما جلو هستيد و گاهي عقب.
مسابقه طولاني است و سر انجام، خودتان هستيد كه با خودتان مسابقه ميدهيد.
ناسزا ها را فراموش كنيد.
اگر موفق به انجام اين كار شديد راهش را به من هم نشان بدهيد.
نامه هاي عاشقانه ي قديمي را حفظ كنيد.
صورت حسابهاي بانكي و قبضها و … را دور بياندازيد.
اگر نمي دانيد مي خواهيد با زندگيتان چه بكنيد، احساس گناه نكنيد.
جالبترين افرادي را كه در زندگي ام شناخته ام در 22 سالگي نمي دانستند مي خواهند با زندگيشان چه كنند.
برخي از جالبترين چهل ساله هايي هم كه مي شناسم هنوز نميدانند.
تا ميتوانيد كلسيم بخوريد.
با زانوهايتان مهربان باشيد.
وقتي قدرت زانوهاي خود را از دست داديد كمبودشان را به شدت حس خواهيد كرد.

ممكن است ازدواج كنيد، ممكن است نكنيد.
ممكن است صاحب فرزند شويد، ممكن است نشويد.
ممكن است در چهل سالگي طلاق بگيريد، احتمال هم دارد كه در هشتاد و پنجمين سالگرد ازدواجتان رقصكي هم بكنيد.
هرچه مي كنيد، نه زياد به خودتان بگيريد، نه زياد خودتان را سرزنش كنيد.
انتخابهاي شما بر پايه ي 50 درصد بوده، همانطور كه مال همه بوده.

دستورالعملهايي كه به دستتان ميرسد را تا ته بخوانيد، حتا اگر از آنها پيروي نمي كنيد.
از خواندن مجلات زيبايي پرهيز كنيد.
تنها خاصيت آنها اين است كه بشما بقبولانند كه زشتيد.
با خواهران و برادران خود مهربان باشيد.
آنها بهترين رابط شما با گذشته هستند و به گمان قوي تنها كساني هستند كه بيش از هر كس ديگر در آينده به شما خواهند رسيد.

به ياد داشته باشيد كه دوستان مي آيند و مي روند، ولي آن تك و توك دوستان جان جاني كه با شما مي مانند را حفظ كنيد.
براي پل زدن ميان اختلافهاي جغرافيايي و روشهاي زندگي سخت بكوشيد، زيرا هرچه بيشتر از عمر شما بگذرد، بيشتر پي مي بريد كه به افرادي كه در جواني مي شناختيد محتاجيد.

سفر كنيد
برخي حقايق لاينفك را بپذيريد: قيمتها صعود مي كنند، سياستمداران كلك ميزنند، شما هم پير ميشويد.
و آنگاه كه شديد، در تخيلتان به ياد مي آوريد كه وقتي جوان بوديد قيمتها مناسب بودند، سياستمداران شريف بودند، و بچه ها به بزرگترهايشان احترام ميگذاشتند.

به بزرگترها احترام بگذاريد.
توقع نداشته باشيد كه كس ديگري نان آور شما باشد.
ممكن است حساب پس اندازي داشته باشيد.
شايد هم همسر متمولي نصيبتان شده باشد.
ولي هيچگاه نمي توانيد پيش بيني كنيد كه كدام خالي ميشود يا بشما جاخالي مي دهد.

خيلي با موهايتان ور نرويد وگرنه وقتي چهل سالتان بشود، شبيه موهاي هشتاد ساله ها ميشود.
دقت كنيد كه نصايح چه كسي را مي پذيريد، اما با كساني كه آنها را صادر مي كنند بردبار و صبور باشيد.
نصيحت ، گونه ي ديگر غم غربت است.
ارائه ي آن روشي براي بازيافت گذشته از ميان تل زباله ها، گردگيري آن و ماله كشيدن بر روي زشتي ها و كاستي هايشان و مصرف دوباره ي آن به قيمتي بالاتر از آنچه ارزش دارد، است.

اما اگر به اين مسايل بي توجه هستيد لااقل حرفم درمورد كرم ضد آفتاب بپذيريد.

یادمان باشد…

یادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود، خودش سایه ای ندارد.

یادمان باشد که : هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

یادمان باشد که : زخم نیست آنچه درد می آورد، عفونت است.

یادمان باشد که : در حرکت همیشه افق های تازه هست.

یادمان باشد که : دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران تعریف کنم.

یادمان باشد که : آنها که دوستشان می دارم می توانند دوستم نداشته باشند.

یادمان باشد که : حرف های کهنه از دل کهنه بر می آیند، یادمان باشد که که دلی نو بخریم.

یادمان باشد که : فرار؛ راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه آزادی.

یادمان باشد که : باور هایم شاید دروغ باشند.

یادمان باشد که : لبخندم را توى آیینه جا نگذارم.

یادمان باشد که : آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته اند و او را راه می برند.

یادمان باشد که : لزومی ندارد همانقدر که تو برای من عزیزی، من هم برایت عزیز باشم.

یادمان باشد که : محبتی که به دیگری می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد.

یادمان باشد که : برای دیدن باید نگاه کرد، نه نگاه !

یادمان باشد که : اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید.

یادمان باشد که : دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند.

یادمان باشد که : تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است.

یادمان باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.

یادمان باشد که : آرامش جایی فراتر از ما نیست.

یادمان باشد که : من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم.

یادمان باشد که : برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود !

یادمان باشد که : در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!

یادمان باشد که : لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم.

یادمان باشد که : سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته اند، هر کسی سهم خودش را می آفریند.

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود، بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست.

یادمان باشد که : پیش ترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند.

یادمان باشد که : آنچه امروز برایم مهم است، فردا نخواهد بود.

یادمان باشد که : نیازمند کمک اند آنها که منتظر کمکشان نشسته ایم.

یادمان باشد که : من از این به بعد هستم، نه تا به حال.

یادمان باشد که : هرگر به تمامی ناامید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی.

یادمان باشد که : غیر قابل تحمل وجود ندارد.

یادمان باشد که : گاهی مجبور است برای راحت کردن خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد.

یادمان باشد که : خوبی آنچه که ندارم اینست که نگران از دست دادن اش نخواهم بود.

یادمان باشد که : با یک نگاه هم ممکن است بشکنند دل های نازک.

یادمان باشد که : بجز خاطره ای هیچ نمی ماند.

یادمان باشد که : وظیفه ی من اینست: حمل باری که خودم هستم تا آخر راه.

یادمان باشد که : منتظر ِ تنها یک جرقه است، انبار مهمات.

یادمان باشد که : کار رهگذر عبور است، گاهی بر می گردد، گاهی نه.

یادمان باشد که : در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است.

یادمان باشد که : همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است.

یادمان باشد که : امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست.

یادمان باشد که : به جستجوى راه باشم، نه همراه.

یادمان باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.

یادمان باشد که : با یک ایمیل در مورد کسی قضاوت نکنیم! حتی اگر با اون ایمیل مخالف بودیم

دسته‌ها:دانستنیها

اصل قضیه رو فراموش نکن

خانمي طوطي اي خريد، اما روز بعد آن را به مغازه برگرداند. او به صاحب مغازه گفت: «اين پرنده صحبت نمي کند». صاحب مغازه پرسيد: «آيا در قفس طوطی آينه اي هست؟طوطيها عاشق آينه هستند، آنها تصويرشان را در آينه مي بينند و شروع به صحبت مي کنند. آن خانم يك آينه خريد و رفت. روز بعد باز آن خانم برگشت و گفت: «طوطي هنوز صحبت نمي کند». صاحب مغازه پرسيد: «نردبان چه؟ آيا در قفسش نردباني هست؟ طوطيها عاشق نردبان هستند». آن خانم يك نردبان خريد و رفت.
اما روز بعد باز هم آن خانم آمد. صاحب مغازه گفت: «آيا طوطي شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟! خوب مشكل همين است. به محض اينكه شروع به تاب خوردن کند، حرف زدنش تحسين همه را بر مي انگيزد». آن خانم با بي ميلي يك تاب خريد و رفت. وقتي آن خانم روز بعد وارد مغازه شد، چهره اش کاملاً تغيير کرده بود. او گفت: «طوطي مرد».
صاحب مغازه شوکه شد و گفت: «واقعا متاسفم، آيا او يك کلمه هم حرف نزد؟»  آن خانم پاسخ داد: «چرا! درست قبل از مردنش با صدايي ضعيف از من پرسيد که آيا در آن مغازه، غذايي براي طوطي ها نمي فروختند؟»

دسته‌ها:داستان